Apartmán

U NÁS DOMA

Ubytovací řád

1. Podpisem ubytovaného (dále jen host) na „ubytovacím lístku“ je mezi hostem a ubytovatelem uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených. Ubytování je poskytováno úplatně, kdy cena za ubytování je stanovena na základě ceníku dohodou stran a potvrzována podpisem na „ubytovacím lístku“.

2. Cena za ubytování je splatná nejpozději v den nástupu pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je ubytovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem.

3. Objednávky ubytování je možno provádět osobně, telefonicky nebo e-mailem.

4. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od příslušného apartmánu Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zamezit jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v apartmánech ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů, je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 500 Kč. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Host je povinen:

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu
 • při odchodu zhasnout světla, zatáhnout markýzu, vypnout TV, kuchyňské spotřebiče, uzavřít okna a uzamknou dveře
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek apod.)
 • používat v prostorách vlastní spotřebiče bez předchozí domluvy
 • přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě

Host dále v prostorách celého objektu nesmí:

 • kouřit ve všech prostorách apartmánů, vyjma prostoru k tomu určenému (terasa)
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

5. Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jelikož odpovídá za technický a hygienický stav ubytovacích prostor.

6. Ubytovatel ubytuje hosta od 14 hodin příslušného dne a host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10 hodin. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 17 hodin příslušného dne.

7. V době od 22 hod. do 7 hod. je v apartmánech režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

8. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním parkovišti před apartmány. Tyto plochy jsou veřejně přístupné a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v apartmánech. Ubytovatel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

9. V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky a osušky.

10. Návštěva apartmánů s domácími zvířaty je možná pouze po předchozí domluvě.

11. Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami. Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v ubytovacích prostorách hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si ubytovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění ubytovacích prostor.

STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Host má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 500 kč na apartmán.

Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z vyšší moci, bude objednavateli vyúčtován stornovací poplatek ve výši:

a) o 25 % z celkové ceny při zrušení služeb v době od 30 do 22 dnů před jejich počátkem.

b) o 50 % z celkové ceny, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb v době od 21 dnů do 8 dnů před jejich počátkem.

c) o 85 % z celkové ceny, při zrušení objednaných služeb v době od 7. až 1. dne před jejich počátkem.

d) o 100 % z ceny objednaných služeb, pokud zákazník objednané služby nevyužije z vlastní vůle, ať již zcela nebo částečně.

V případě zrušené objednávky je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení úhrady po odečtení stornovacích poplatků.

Pokud si zákazník objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, platí stejné stornovací podmínky jako v předchozích bodech.

12. Ubytovací lístek obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu (pasu) k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.